Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Działalność Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi.
Na terenie województwa lubelskiego strukturę OHP tworzą: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, wewnętrzne formy organizacyjne centrów (Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy), a także jednostki opiekuńczo-wychowawcze (3 Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP z internatami, 8 Hufców Pracy). Adresy jednostek OHP znajdują się na stronach internetowych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP www.lubelska.ohp.pl i Komendy Głównej OHP www.ohp.pl.
Główne kierunki działalności:
- wychowanie oraz kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży mającej problem z realizacją obowiązku szkolnego, potrzebującą szczególnego wsparcia w postaci stworzenia jej warunków do zdobycia zawodu i uzupełnienia wykształcenia, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- aktywizacja młodzieży w wieku 15-25 lat do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy – doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
- realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, współpraca międzynarodowa i wymiany młodzieżowe,
- refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym.
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP zajmuje się m.in. wspieraniem publicznego systemu wychowawczego i edukacyjnego, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wychowaniem i kształceniem młodzieży, podejmowaniem różnych form umożliwiających młodzieży podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, organizowaniem całorocznego zatrudnienia dla młodzieży bezrobotnej i sezonowego dla młodzieży uczącej się i studiującej. Poprzez współpracę z partnerami – samorządami, szkołami, poradniami psychologicznymi, kuratorami, policją, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi – staramy się wyrównywać szanse młodzieży pochodzącej ze środowisk o trudnej sytuacji, dotkniętej ubóstwem, o podwyższonym stopniu występowania patologii w rodzinie i środowisku życia. Ideą działalności OHP jest wychowanie przez pracę oraz wyposażenie młodych ludzi w możliwie najlepsze kwalifikacje ułatwiające udany start w dorosłe życie.
Zapraszamy:
- młodzież mającą trudności w nauce
- uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- studentów
- osoby poszukujące pracy stałej i sezonowej w kraju i za granicą
Oferujemy:
- uzupełnienie wykształcenia
- pracę
- szkolenia
- opiekę pedagogów
- pomoc doradców zawodowych
- wsparcie psychologów
- udział w projektach Unii Europejskiej
Wszystkie usługi są bezpłatne.
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP