Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Refundacja

 
UWAGA PRACODAWCY!
Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie przyjęte 13 sierpnia 2019 r. rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl. – 5%; II kl. – 6%; III kl. – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%).
Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2019, poz. 1395). Zmiana rozporządzenia polega między innymi na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od daty wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu może uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.
Pracodawca, który nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
O zmianę umowy w zakresie refundacji za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych należy wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego bezpośrednio, albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.
Nadmieniamy, że właściwa Wojewódzka Komenda OHP rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym na dany rok.

ZASADY REFUNDACJI
Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników, zatrudnianych przez pracodawców w celu nauki zawodu. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą prawną do udzielenia refundacji jest zawarta pomiędzy pracodawcą a Wojewódzką Komendą OHP umowa o refundację.
Refundacja może być dokonana, jeśli:
- pracodawca prowadzi przygotowanie młodocianych w jednym z zawodów, wymienionych w wykazie zawodów refundowanych, zatwierdzanych corocznie przez samorząd województwa
- pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona spełnia wymogi do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych, określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne, zmienia się w okresach kwartalnych i wynosi 5%, 6% lub 7% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Od 1 września 2020 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:
- 251,22 zł w I roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
- 301,47 zł w II roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia),
- 351,71 zł w III roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia),
- 200,98 zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia).
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Wymienione kwoty stanowią zatem podstawę do opłacania składek. Są zarazem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne liczonymi od tych wynagrodzeń (finansowanymi przez pracodawcę) maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego (oczywiście we wskazanym okresie). Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia rentowe (6,5%), emerytalne (9,76%) oraz wypadkowe (od 0,67% do 3,86%). Wynagrodzenie młodocianego jest zaś obniżane o część składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i ubezpieczenie chorobowe.
Do składek na ubezpieczenia społeczne obciążających pracodawcę należy dodać również składkę na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,33%.
Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 865.
Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku zmieniła się kwalifikacja pomocy publicznej, którą jest refundacja, na tzw. pomoc de minimis. Wiąże się to z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy oraz jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na trzy lata (bierze się pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Informujemy ponadto, że roszczenia pracodawców z tytułu refundacji świadczeń należnych z Funduszu Pracy, ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenia stały się wymagalne.
 

 

 

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP