Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Refundacja

Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników, zatrudnianych przez pracodawców w celu nauki zawodu. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą prawną do udzielenia refundacji jest zawarta pomiędzy pracodawcą a Wojewódzką Komendą OHP umowa o refundację.
Refundacja może być dokonana, jeśli:
- pracodawca prowadzi przygotowanie młodocianych w jednym z zawodów, wymienionych w wykazie zawodów refundowanych, zatwierdzanych corocznie przez samorząd województwa
- pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona spełnia wymogi do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych, określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne, zmienia się w okresach kwartalnych i wynosi 4%, 5% lub 6% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:
- 180,84 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
- 226,05 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
- 271,26 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).
Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 865.
Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku zmieniła się kwalifikacja pomocy publicznej, którą jest refundacja, na tzw. pomoc de minimis. Wiąże się to z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy oraz jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na trzy lata (bierze się pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Informujemy ponadto, że roszczenia pracodawców z tytułu refundacji świadczeń należnych z Funduszu Pracy, ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenia stały się wymagalne.
 

 

 

 

Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-09, fax (81) 524-51-08
e-mail: lubelska@ohp.pl
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP